Το Λογοθεραπευτικό Κέντρο στοχεύει στην αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, επικοινωνίας, ομιλίας και φωνής με αποτέλεσμα την αποφυγή κοινωνικής απομόνωσης, περιθωριοποίησης και στιγματισμού από άλλα πρόσωπα.

Λ όγος

Ο μιλία

Γ νώμη

Ο ργάνωση

Θ έληση

Ε πικοινωνία

Ρ υθμός

Α ποκατάσταση

Π ρωτοβουλία

Ε κφραση

Ι δέα

Α γάπη

Backup_of_logo 1