Χειρονομιακές Τεχνικές

Η χειρονομιακή τεχνική είναι ένα πρωτόγονο μέσον ανθρώπινης επικοινωνίας με βάση τις χειρονομίες. Είναι, όπως το λέμε, η γλώσσα του σώματος είναι και η πιο εύκολη γλώσσα στον κόσμο.

Με αυτό τον τρόπο,δηλαδή, με χειρονομιακές υποδείξεις ή πιο απλά με νοήματα, ταυτόχρονα γίνεται και χρήση λεκτικής υπόδειξης ήχου και έτσι η γλώσσα εξελίσσεται από τα χέρια στο στόμα.

Έχουμε σαν αποτέλεσμα, οι χειρονομίες να έχουν σημαντικό ρόλο στην:

  • Παραγωγή ομιλίας
  • Ανάκτηση λέξης
  • Γνωστική δραστηριότητα
  • Μνήμη